Wednesday, November 14, 2007

นิยามของคำว่ารัก จากนักกฏหมาย

คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๐๘๓/๒๕๔๖ ศาลเห็นว่า

"ความรัก" เป็นสิ่งที่เกิดจากใจ ไม่อาจบังคับกันได้ ความรักที่แท้จริง คือ ความปรารถนาดีต่อคนที่ตนรัก ความยินดีที่คนที่ตนรักมีความสุข การให้อภัย เมื่อคนที่ตนรักทำผิด และการเสียสละความสุขของตน เพื่อความสุขของคนที่ตนรัก ...

(กำธร โพธิ์สุวัฒนากุล - สุรชาติ บุญศิริพันธ์ - กิติศักดิ์ กิติคุณไพโรจน์ )

ได้มาจากเจ้าแทน ซึ่งไปอ่านมาจากเว็บ Biolawcom.de อีกที

No comments: